کل نماهای صفحه

شنبه، اردیبهشت ۲۳، ۱۳۹۱

از تصادف تا واقعیت

آیا مرگ بازرس آژانس بین الملی انرژی اتمی‌ در خنداب اراک

تصادف بوده یا مشابه تصادفهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر